หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

๑. เป็นผู้ประกอบการ ประเภท บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

๒. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกสมาคมฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ที่กำหนดไว้

๓. สามารถสมัครสมาชิกได้ทั้งประเภท
ก. สมาชิกสามัญได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการรับรองตามระเบียบของสมาคม ต้องชำระค่าบำรุงการเป็นสมาชิกปีละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น ลงคะแนนเสียง และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ข. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ไม่ต้องชำระค่าบำรุงการเป็นสมาชิก มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

๔. สถานภาพของการเป็นสมาชิกเป็นแบบรายปี กำหนดให้มีการต่ออายุสมาชิกทั้งสองประเภทล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนด

 

ประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร
  • ดาวโหลดใบสมัคร >>
  • 1 ใบสมัครสมาชิก
  • 2ใบสมัครสมาชิก