top of page
mihas-over-a-year.jpg

บทความ & บทสัมภาษณ์

  • รูปภาพนักเขียนDavudh

TMTA จับมือ วิทยาลัยดุสิตธานี ดันธุรกิจอาหารเตรียมเปิดตลาดซาอุ

สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ประชุมหารือความร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานีจัดกิจกรรมความร่วมมือต่างๆในปี 2022

กพ.65 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ประเวศ กรุงเทพฯ ประชุมร่วม สร้างกิจกรรมความ ร่วมมือกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม ในการนี้ คาดหวังความร่วมมือจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการมุสลิมในอนาคต

นายวสุ เซ็นสม นายกสมาคมฯ เผย วิทยาลัยดุสิตธานี มีความพร้อมและมีศักยภาพในเรื่องอาหารมาก ไม่ว่าจะเป็นครัว การบริหารงานครัว รวมไปถึงบุคลากร เชฟ ต่างๆ ล้วนมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก

โดยทาง วิทยาลัยดุสิตธานี มี เป้าหมายของวิทยาลัย

• ให้ความรู้เรื่องฮาลาลแก่นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งอาจจะต้องขอความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ

จากทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติม ในการออกไป ดูงาน /

การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจฮาลาล

• ต้องการผลิตบุคลากรทั่วไป โดยการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวกับอาหารฮาลาล

เพื่อเป็นการบริการวิชาการ

• ทางวิทยาลัยมีการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจสปา ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้น่า

จะต้องมีฮาลาลเข้ามาเกี่ยวข้อง

วิทยาลัยดุสิตธานี สามารถดำเนินงานวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมจนได้ผลงาน

คือ ตำรับอาหาร ไทยมาตรฐาน ที่มีคุณสมบัติหลายประการ ดังนี้

• Authenticity - ความเป็นตำรับที่แท้จริงเชื่อถือได้

• Research based - มีงานวิจัยเป็นฐาน

• Officially certified - ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ มีเครื่องหมายการค้าเป็นของ ตนเอง

• National representative - ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ไปนำเสนอให้ ต่างชาติได้ประจักษ์

• International recognition - นานาประเทศออก Grant of Protection ให้ โดยผ่านทาง

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) ตามพิธีสารมาดริด

โดยทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมนำเสนอแนวทางดังนี้

- การทำผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกัน กับ ทางวิทยาลัย โดยจะมีเครื่องหมายการค้าของวิทยาลัยอยู่บนผลิตภัณฑ์

- การแปรรูปอาหาร เช่น การทำเนื้อเค็ม เนื้อสวรรค์ ฯลฯ ทางวิทยาลัยสามารถเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง เนื่องจากทางสมาชิกของสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม มีหลายร้านที่ทำอาหารประเภทนี้และต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติม

- โครงการปรับปรุงร้านอาหารฮาลาลให้ได้มาตรฐาน ให้กับสมาชิกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

- โครงการความร่วมมือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะส่งอาจารย์ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารที่วิทยาลัย ซึ่งจะได้ประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนที่นั่นเป็นอย่างมาก สำหรับเด็กที่มีความสนใจที่จะเรียนต่อทางด้านการทำอาหารเชฟ เพื่อต่อยอดทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย


สำหรับความร่วมมือของ 2 หน่วยงานในขั้นต่อไปควรมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. อาจเริ่มจากร้านไก่ย่างจีระพันธ์ให้เป็นโมเดลแรก เนื่องจากร้านไก่ย่างจีระพันธ์ต้องการทำร้านอาหารให้มีมาตรฐาน ทางวิทยาลัยสามารถสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้ได้ ซึ่งสามารถทำร่วมกันได้ทันที

2. การทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน กับทางร้านไก่ย่างจีระพันธ์

3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษร่วมกัน เพื่อกระจายองค์ความรู้ด้านการประกอบอาหาร และด้านการบริหารจัดการร้านอาหารแบบมืออาชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาลที่เป็นสมาชิกในสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

4. ทางวิทยาลัยมีการสอนวิชาอาหารฮาลาลอยู่ 3 รายวิชา ซึ่งทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมสามารถทำความร่วมมือร่วมกับทางวิทยาลัยได้ เช่น เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป

5. การส่งนักศึกษาที่เรียนวิชาอาหารฮาลาลที่วิทยาลัย ไปดูงานตามร้านอาหารฮาลาลที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม ว่าสถานที่จริง และขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ นั้นเป็นอย่างไร

6. การถนอมอาหารทางวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้สอนในด้านนี้และมีองค์ความรู้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือสมาชิกของทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมได้

สำหรับสมาคมฯ เราก็มีจุดเด่นในภาคธุรกิจ ซึ่งในสมาคมฯมีสมาชิกรวมตัวกันโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับร้านอาหาร ธุรกิจอาหารก็มีมากมาย ดังนั้นการจับมือกัน ปรึกษาหารือในความร่วมมือทั้งภาคส่วนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการขยายโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ต่อยอดโครงการ Muslim Friendly เพราะ ฮาลาลมิใช่แค่อาหาร แต่เป็นการเพิ่มคุณค่า ซึ่งเป็นแผนพัฒนาให้รองรับกับการเปิดประเทศโดยเฉพาะกลุ่มสถานทูต กลุ่มนักธุรกิจ จากตะวันออกกลาง

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1510 วิทยาลัยดุสิตธานี

ผู้เข้าประชุม วิทยาลัยดุสิตธานี 1. ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ 2. ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย 3. ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกิจการครัวไทย 4. นางสาวอิษริยาภรณ์ มรคา เลขานุการผู้อำนวยการสำนักวิจัย สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

1. นายวสุ เซ็นสม นายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

2. นายมารุต เมฆลอย รองนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม 3. นายดาวุทธ นาวีวงษ์พนิต รองนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

4. นายวุฒิพงศ์ ศุภพาณิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

5. นายวัฒนา ศุภพาณิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

6. คณะกรรมการสมาคม จำนวน 5 ท่าน

 
สนใจสมัครสมาชิกสมาคมเพื่อรับข่าวสารและ สิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆได้ที่

Facebook: สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม


#TMTA2021

ดู 78 ครั้ง

Comments


bottom of page